Youtube Subscribe

Subscribe+

To my telegram Channel

January 30, 2018

Bus Stop

با پروژه ی ایستگاه اوتوبوس میتوانید مکان دقیق اتوبوس ها و ایستگاه های ان را مشاهده کنید
برای استفاده و اطلاعات بیشتر به بیشتر مراجعه کنید

January 30, 2018

پروژه استراتژی علی 1

با این استراتژی میتوانین در بلند مدت و کوتاه مدت سود های خوبی از بورس ایران و فارکس بگیرین ... این استراتژی برمبنای روند است و میتواند کمک زیادی درر سیگنال گیری به شما یکند